Terapia pedagogiczna Szczecin

„Każdy jest geniuszem. Ale jeśli zaczniesz oceniać rybę pod względem jej zdolności wspinania się na drzewa, to przez całe życie będzie myślała, że jest głupia.”

A. Einstein

latawiec

W naszym ośrodku w Szczecinie prowadzimy terapię pedagogiczną pod okiem doświadczonego terapeuty. Jest ona poprzedzona szczegółową diagnozą i obserwacją dziecka, dzięki czemu terapeuta może przygotować indywidualny program zajęć kompensacyjno-korekcyjnych. Terapia pedagogiczna jest przeznaczona dla dzieci o osłabionej percepcji słuchowej i wzrokowej, ale też dla dzieci, które mają trudności w rozwoju i w nauce.

Kiedy warto zapisać dziecko na terapię pedagogiczną?

Terapia pedagogiczna może okazać się dobrym rozwiązaniem w przypadku, gdy u dziecka występują trudności, takie jak:

 • wycofanie społeczne,
 • zaburzenia mowy,
 • zaburzenia koordynacji,
 • problemy z czytaniem i pisaniem,
 • trudności z koncentracją,
 • opóźniony rozwój psychoruchowy,
 • nadpobudliwość i nadwrażliwość.

Na czym polega terapia pedagogiczna?

Terapia pedagogiczna ma na celu usprawnienie ogólnego rozwoju dziecka oraz ukształtowanie jego wewnętrznej motywacji. Podczas terapii dziecko wykonuje zadania, które wpływają na poprawę koordynacji wzrokowo-słuchowej, ale też kształtują jego wiarę we własne możliwości. Najczęściej są to ćwiczenia percepcyjne, ćwiczenia gramatyczne i ortograficzne, a także ćwiczenia doskonalące technikę i tempo czytania. Dzięki terapii pedagogicznej dziecko może wyrównać braki w nauce, zbudować pewność siebie i utrzymać wysoką koncentrację.

Albert Einstein, Thomas Alva Edison, Hans Christian Andersen, Walt Disney, Steven Spielberg, Nelson Rockefeller, Winston Churchill, Charles Darwin, Leonardo da Vinci, Isaac Newton… Tych postaci nie trzeba nikomu przedstawiać. Łączą je trudności w pisaniu, czytaniu lub arytmetyce, z którymi borykali się przez wiele lat. Mimo tego, każdy z nich osiągnął wyjątkowy sukces…

Wiele obszarów rozwoju dziecka można usprawniać w warunkach naturalnych, poprzez prawidłowo zorganizowaną i ukierunkowaną zabawę oraz systematycznie wykonywane czynności codzienne. W przypadku dzieci z trudnościami w rozwoju, działania te należy wzmocnić zajęciami terapeutycznymi.

Diagnoza pedagogiczna prowadzona w naszym Ośrodku składa się z dwóch-trzech spotkań, trwa łącznie ok. trzech godzin. Ilość spotkań i czas trwania dostosowany jest do możliwości percepcyjnych dziecka, koncentracji uwagi, tempa pracy, wytrwałości i odporności psychicznej dziecka. Przeprowadza je pedagog oraz psycholog w otoczeniu przyjaznym dziecku. Zadania mają formę zabawową i nie powodują nadmiernego obciążenia ani stresu u dzieci. Na podstawie diagnozy, terapeuta dobiera indywidualną ścieżkę terapeutyczną zależną od przyczyn dysfunkcji rozwojowych i obszarów wymagających stymulacji oraz usprawnienia. Rodzice otrzymują pisemną, szczegółową opinię psychologiczno-pedagogiczną, dotyczącą następujących sfer rozwoju dziecka: poznawczej, fizycznej i emocjonalno-społecznej, ewentualnych specyficznych trudności w nauce, a także zalecenia do pracy z dzieckiem w domu oraz w szkole.

Terapia pedagogiczna w naszym Ośrodku dedykowana jest dzieciom w młodszym wieku szkolnym i starszym wieku przedszkolnym. Na terapię zapraszamy dzieci o zaburzonym rytmie i tempie rozwoju, o osłabionej percepcji słuchowej, wzrokowej i ruchowej, mającymi trudności w nauce czytania, pisania lub liczenia.

Terapia prowadzona jest metodą zabawowo – zadaniową dostosowaną do rodzaju zaburzeń, wieku i potrzeb rozwojowych dziecka. Rodzaje zadań i ich stopień trudności są przez terapeutę starannie dobierane wg ustalonego planu oddziaływań. Zadania, które wykraczają poza możliwości rozwojowe dziecka w danym etapie rozwoju, mogą je demotywować, zniechęcać oraz wywołują stres i frustrację, co z kolei wpływa negatywnie na procesy psychofizyczne oraz generuje sytuacje trudne wychowawczo. Zajęcia odbywają się systematycznie raz lub dwa razy w tygodniu przez dwa semestry roku szkolnego. O zakończeniu terapii decyduje pedagog terapeuta na podstawie postępów dziecka. W trakcie trwania terapii dokonywana jest na bieżąco ewaluacja postępów dziecka.

W terapii pedagogicznej obok usprawniania funkcji poznawczych dziecka równie ważne jest kształtowanie motywacji wewnętrznej dziecka. Badania wykazują, że nie nagrody, czy kary lecz uaktywnienie procesów motywacyjnych wpływa na tempo i trwałość nauki. Wymownie pisze o tym M. Montessori: „Dżokej daje kawał cukru koniowi, którego chce dosiąść, a woźnica bije batem konia, aby ciągnął wóz w kierunku nadanym przez lejce. Ani jeden ani drugi z tych koni nie ma tak okazałego biegu, jak wolny ogier stepowy.”

Jest bowiem naukowo potwierdzone, że dzieci uczą się tego, co je interesuje, poprzez działanie, współpracując z terapeutą w bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni, w atmosferze bezwarunkowej akceptacji. Wówczas mózg bardzo szybko zapamiętuje to, co nowe i ciekawe.

W trakcie zajęć terapeutycznych troszczę się o całościowy rozwój dziecka, wykorzystując wielospecjalistyczną wiedzę i metody oraz szerokie doświadczenie zawodowe. Jako długoletni nauczyciel wczesnoszkolny, dążę do holistycznej poprawy funkcjonowania dziecka w przedszkolu i szkole. Wiem, że umiejętność zbudowania i utrzymania koncentracji, wysoka samoocena, pozytywne myślenie, odnalezienie indywidualnych buforów stresu, ustalenie profilu sensomotorycznego, wykorzystanie niekonwencjonalnych metod uczenia się, jest równie ważne jak stymulowanie i usprawnianie wyższych funkcji percepcyjnych.

W naszym Ośrodku, zapraszając dziecko na terapię pedagogiczną nie pytamy czy jest mądre, tylko jak bardzo.

Nie patrzymy na dziecko jak na projekt do naprawienia. W myśl Korczakowskiej idei „Nie ma dzieci, są ludzie…” wychodzimy naprzeciw możliwościom dziecka i podążamy za jego potrzebami. Wiemy, że dzieci nie są głupsze od dorosłych, tylko mają mniej doświadczenia.

Na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w naszym Ośrodku zapraszamy uczniów szkół podstawowych. Zajęcia te mają na celu korygowanie nieprawidłowości w uczeniu się, będących przyczyną niepowodzeń szkolnych.

Mogą to być:

 • deficyty w zakresie funkcji poznawczych,
 • nieharmonijny rozwój intelektualny,
 • nieprawidłowe nawyki uczenia się wykształcone we wczesnych etapach edukacji.

Korekcji dokonuje się przy pomocy ćwiczeń dobranych do indywidualnych potrzeb ucznia.

Kompensacja zaś polega na wskazywaniu i wzmocnieniu tych funkcji, które są na tyle dobrze rozwinięte, że kompensują zaburzenia w innych sferach i pozwalają na wypracowanie metod skutecznego przyswajania wiedzy.

Na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne przyjmowani są uczniowie z pełną diagnozą psychologiczno-pedagogiczną z zaleceniami do pracy korekcyjno-kompensacyjnej. Zajęcia odbywają się systematycznie raz w tygodniu przez jeden lub dwa semestry roku szkolnego. O zakończeniu terapii decyduje pedagog terapeuta na podstawie postępów dziecka. W trakcie trwania terapii dokonywana jest ewaluacja postępów ucznia. Zajęcia mogą obejmować:

 • Ćwiczenia percepcji wzrokowej i orientacji przestrzennej
 • Ćwiczenia percepcji słuchowej
 • Ćwiczenia grafomotoryczne
 • Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-słuchowej
 • Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej
 • Ćwiczenia doskonalące technikę, tempo czytania i rozumienie tekstu
 • Ćwiczenia gramatyczne
 • Ćwiczenia ortograficzne
 • Ćwiczenia w pisaniu z pamięci i ze słuchu
 • Ćwiczenia rachunkowe i w rozwiązywaniu zadań tekstowych

latawiec
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. OK